• SURAFCO SlideShow
 • SURAFCO SlideShow
 • SURAFCO SlideShow
 • SURAFCO SlideShow
 • SURAFCO SlideShow
 • SURAFCO SlideShow
ໜ້າຫລັກ ຮວບຮວມເອກະສານ ການພັດທະນາຫຼັກສູດ

ການພັດທະນາຫຼັກສູດ

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ.

ທຸລະກິດກະສິກຳ:

ຫຼັກສູດສຳລັບທຸລະກິດກະສິກຳ - ມັງກອນ 2010 (LAO) - PDF (580 KB)

ການປູກຝັງ:

ຫຼັກສູດສຳລັບການປູກຝັງ - ມັງກອນ 2010 (LAO) - PDF (640 KB)

ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ:

ຫຼັກສູດສຳລັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ - ມັງກອນ 2010 (LAO) - PDF (580 KB)

 

ລາຍລະອຽດໝວດວິຊາຮຽນ

ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມວິຊາການ

 • ກອງປະຊຸມວິຊາການ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ ຄັ້ງທີ 1 (2009-03) - ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມວິຊາການ: (EN) - PDF (1.4 MB)
 • ກອງປະຊຸມວິຊາການ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ ຄັ້ງທີ2 (2009-06) - ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມວິຊາການ: (EN) - PDF (590 KB)
 • ກອງປະຊຸມວິຊາການ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ ຄັ້ງທີ3 (2009-09) - ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມວິຊາການ: (EN) - PDF (480 KB)
 • ກອງປະຊຸມວິຊາການ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ ຄັ້ງທີ4 (2010-02) - ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມວິຊາການ: (EN) - PDF (4.3 MB)
 • ກອງປະຊຸມວິຊາການ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ ຄັ້ງທີ5 (2010-03) - ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມວິຊາການ: EN - PDF (1.62 MB), LAO - PDF (3.9 MB)
 • ກອງປະຊຸມວິຊາການ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ ຄັ້ງທີ6 (2010-06) - ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມວິຊາການ: (EN) - PDF (1.1 MB)
 • ບົດສະຫຼຸບດ້ານວິຊາສະເພາະ: ການວິໄຈວິຊາສະເພາະຕົ້ນຕໍ ຂອງຜູ້ຮຽນຈົບຈາກ NAFC (2009-07) – ບົດລາຍງານ (EN) - PDF (420 KB)
 • ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືພາຍນອກ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ (2009-09) - ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມວິຊາການ (EN) - PDF (690 KB)